"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Болот Динганорбоев - Буряадай арадай зүжэгшэн үреэлнэ:

"Долгих лет жизни, безграничного счастья..." - эти слова мы слишком часто говорим, когда говорим пожелания. В нашей программе "Болтогой" будут благопожелания для разных торжеств. Делайте скриншот и сохраняйте себе.

Үреэл читает Болот Динганорбоев - Народный артист Бурятии:

Хадаг бэлэг сэлэгтэй,
Хэтын үлзы үреэлтэй,
Халуун амар мэндэтэй,
Сагаан һарамнай морилхонь!