БОЛТОГОЙ

БОЛТОГОЙ. ЛЮДМИЛА ЦЫБЕНДОРЖИЕВА.

29 июня 2021 1356

"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Людмила Цыбендоржиева - Буряад театрай харагшадые эмхидхэлгын таһагай мэргэжэлтэн үреэлнэ:

Тэгшэ жаргахые үреэжэ,
Тэнигэр байдалые үршөөжэ,
Сагаан һарамнай баясамаар,
Һайхан зугаагаа асарбал даа!

"Долгих лет жизни, безграничного счастья..." - эти слова мы слишком часто говорим, когда говорим пожелания. В нашей программе "Болтогой" будут благопожелания для разных торжеств. Делайте скриншот и сохраняйте себе.

Үреэл читает Людмила Цыбендоржиева - Специалист отдела по работе со зрителями Буряад театра:

Тэгшэ жаргахые үреэжэ,
Тэнигэр байдалые үршөөжэ,
Сагаан һарамнай баясамаар,
Һайхан зугаагаа асарбал даа!