Айлшаднай бидэнэй дурадхаһан жэгтэйхэн юумэнүүдые яажа хэрэглэгдэдэг бэ гэжэ тааха гү? «Предложение» гэһэн үгын оршуулга буряадаар мэдэхэ гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт