Жэл бүри майн 16-да зайн галай уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Зайн гал үгы хэды саг соо ажаһуужа шадахаб, тиимэ ушарай дайралдабал, ямар арга һанаха байгааб гэжэ хотын ажаһуугшадһаа асуубабди.

16 мая ежегодно отмечают Международный день света. Мы решили спросить у горожан, смогут ли они прожить без света и сколько времени. Как они вышли бы из такой ситуации.