Прекрасный знаток истории буддизма, художник танкописец, ведущий лама Цогчин дугана на Верхней Березовке Баир лама Раднаев начинает цикл передач об истории Бурятии на нашем телеканале.

Буддын һургаалай түүхэ эрхимээр мэдэдэг, бурхангуудые зурадаг Дээдэ Онгостойн Согшон дуганай Баяр лама Раднаев манай субагта Буряад ороной түүхээр дамжуулгануудые эхилхэнь.