1 Хашагай хаһа
2 «Самый классный классный»
3 Ажалай үдэр бага болохо
4 «Музыка земли Олонхо» тоглолто
5 Шатар наадаар мүрысөөн