Долоон хоногой ээлжээтэ нэгэ үдэр яажа нэрлэгдэдэг бэ гэжэ айлшаднай мэдэхэ гү? Дуунуудые түрүүшынь аялгануудаар тааха гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт