Прекрасный знаток истории буддизма, художник танкописец, ведущий лама Цогчин дугана на Верхней Березовке Баир лама Раднаев начинает цикл передач об истории Бурятии на нашем телеканале. Передача о сложном буддийском тексте «Найман гэгээн».

Буддын һургаалай түүхэ эрхимээр мэдэдэг, бурхангуудые  зурадаг Дээдэ Онгостойн Согшон дуганай Баяр лама Раднаев манай субагта Буряад ороной түүхээр дамжуулгануудые эхилхэнь. Буддын шажанай «Найман гэгээн» гэһэн орёо хүндэ судар тухай дамжуулга.