Бултанда мэдээжэ Людмила Намжилон, Алина Жамсаранова ба тэдэнэй нүхэд тиимэшье хүнгэн бэшэ асуудалнуудта харюусажа шадаха гээшэ гү?
Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт