Уласаймнай Үндэһэтэнэй музейн ажалшад үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулха гү? Музейтэй холбоотой үгэнүүдые бэе бэедээ тайлбарилжа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт