Энэ, тэрэ…

Айлшаднай үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү? Нэрлэгдэһэн нютагууд ямар аймагуудһааб гэжэ хэлэхэ гү? Таабаринуудые таажа шадаха гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт