1. Хагда галдалга хорюулагдахань
2. Һэргылэлгын хэмжээ ябуулга
3. Тоглолтын үдэр гаргагдаба
4. «Буузы V Сагаалган»
5. «Энхэ-Булад баатар»
6. Гар бүмбэгын түб барилга