1. Сагаан һарын яармаг
2. Эрхим сурбалжалагшад
3. «Лыжня России–2023»
4. Суглуулагдамал командын бүридэлдэ