Улаан-Үдэ хотодо Шэнэ жэлэй түрүүшын һарын туршада 473 хүүгэд мүндэлбэ. Хүбүүдээ ехэнхи ушарта Тамир, Аюр гэжэ, басагадые Полина, Дарья гэжэ нэрлээ юм ха. Ямар нэрэнүүд таанарта һайшаагдадаг бэ гэжэ хотынхидһоо асуубабди