Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

17 января 213

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай ажалшад бидэнэй дурадхаһан жэгтэйхэн юумэнүүдые яажа хэрэглэгдэдэг бэ гэжэ тааха гү? Театртай холбоотой үгэнүүдые бэе бэедээ тайлбарилжа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт