Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай ажалшад бидэнэй дурадхаһан жэгтэйхэн юумэнүүдые яажа хэрэглэгдэдэг бэ гэжэ тааха гү? Театртай холбоотой үгэнүүдые бэе бэедээ тайлбарилжа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт