Энэ, тэрэ…

Буряад Уласай хүршэнэрые айлшаднай нэрлэхэ гү? Алас Дурнын тойрогой нютаг можонуудые һүлдэ тэмдэгээрнь тааха гү? Дуунуудые саашань үргэлжэлүүлжэ шадаха гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт