Энэ, тэрэ…

Мүнөөдэр манай дамжуулгада бэеын элүүртэ хабаатай асуудалнууд байха. Айлшаднай үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү? «Крокодил» наадан соо үгэнүүдые харуулжа шадаха гү? Шэнэ дамжуулгыемнай хараһанай удаа энээндэ харюу олохот