Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

29 ноября 2022 92

Энэ, тэрэ…

Мүнөөдэр манай дамжуулгада бэеын элүүртэ хабаатай асуудалнууд байха. Айлшаднай үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү? «Крокодил» наадан соо үгэнүүдые харуулжа шадаха гү? Шэнэ дамжуулгыемнай хараһанай удаа энээндэ харюу олохот