Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 15.11.2022

21 ноября 2022 489

1 Унаа һэлгэлгын тогтомол сэн
2 Ниигэмэй хэлсээн
3 «Забава» театрай наада гаргалга
4 Шэрэм үргэлгөөр турнир
5 Командануудай нэгэдэлэй түгэсхэл