Цогбадрахын Пүрэвхүү.  Морин хуурай аялгын долгин соо.

" Үе саг " дамжуулга соо: Монгол ороной мэдээжэ морин хууршан, хүгжэм зохеогшо, профессор Цогбадрахын Пүрэвхүү гэр бүлэ, зохеохы ажал,  морин хуур тухай хөөрэнэ.

В программе " Үе саг " : Известный монгольский музыкант, композитор, профессор, ректор монгольской консерватории, заслуженный деятель искусств Монголии Цогбадрахын Пүрэвхүү о семье, творчестве, музыке, моринхууре.