Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ

14 ноября 2022 99

Энэ, тэрэ…

«Байгал» театрай ажалшад совет үеын ба мүнөө үеын хэрэгсэлнүүдые тааха гү? «Крокодил» наадан соо үгэнүүдые харуулжа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт