Энэ, тэрэ…

«Байгал» театрай ажалшад совет үеын ба мүнөө үеын хэрэгсэлнүүдые тааха гү? «Крокодил» наадан соо үгэнүүдые харуулжа шадаха гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт