Ноябриин 4-дэ Арадай нэгэдэлгын үдэр. Энэ һайндэр ямар удхатайб, юундэ тэмдэглэгдэнэб гэжэ хотынгоо зонһоо асуубабди.

4 ноября – День народного единства. Сегодня мы решили спросить у горожан, что они знают об этом.