1  Эдлэбэриин хэһэг газарнуудые дамжуулга
2  Туһаламжа хүргэлгэ соносхогдобо
3  Хасардагшагүй тодорхой гурим
4  «Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг»          
5  Һайндэрэй мүрысөөнүүдэй дүнгүүд