Буряад хэлэнэй габшагай һара үргэлжэлһөөр. Мүнөөдэр бидэ хотынгоо зонһоо ямар буряад үгэнүүдые элбэгээр хэрэглэдэгбта гэжэ асуухамнай.

Продолжается месячник бурятского языка. Сегодня мы узнаем у горожан, какие бурятские слова часто используют.