Үе саг | Времена

Чулуунай Цолмон. " Мэндэ амар, Буряадни" төсөлдөө дууша сэдьхэлтэй зоноо уринаб даа!

25 октября 2022 423

"Үе саг" дамжуулга соо:  Монгол сайхан ороной Дорнод аймаг тоонтотой  бэлигтэй сэтгуулшэ, шүлэгшэн, соелой эдэбхитэн Чимидэй Цолмон  тоонто нютаг, гэр бүлэ, ажал хүдэлмэри, зохеохы ажал тухайгаа хөөрэнэ.

В программе  " Үе саг": Известная телеведущая Монголии, поэтесса, автор многих международных проектов по бурятской культуре Чимидэй Цолмон о родине,семье,творчестве и новых проектах.