1 Сэрэгтэ татуулагшадта түлбэри
2 Базова бэлэн байлгын журам
3 Зайн галай тогтомол сэн      
4 Байгал нэгэдэмэл уһанай түсэлдэ      
5 Харгы замай туршалга эхилбэ
6 «Доверие» түбэй байдал      
7 Оросой шанга боксананууд