Буряадай оперо болон баледэй театрай зүжэгшэд гербнүүдые хаража, али аймагайб гэжэ тааха гү? Совет үеын фильмүүдэй зураг дээрэхи хара дүрбэлжэнэй саана юун нюулгаатайб гэжэ тухайлха гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт