Мүнөө Улас дотор буряад хэлэнэй габшагай hара үргэн дэлисэтэйгээр ябажа байна. Бидэ хотын ажаhуугшадhаа буряад хэлэеэ ехэнхидээ хаана хэрэглэдэг гээшэб гэжэ асуубабди.