Уласайнгаа мэдээжэ хүнүүдэй ганса нюдэень хараад, танихаар гү? «Зачётная книжка» гэжэ буряадаар юун бэ? Энеэбхилгэ хараад, совет үеын фильмүүдые таахаар гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт