Мүнөөдэр

"Буряад ТВ" "Полином" хоёрой буян үйлэдэлгын түсэл

3 сентября 2022 291

"Буряад ТВ" субаг "Полином"гэһэн наймаа үйлэдбэриин нэгэдэлтэй суг хамта һуралсалай шэнэ жэл эхилбэ.  Хамтын түсэлдэ  түрэлхидэй харгалзалгагүй үлэһэн хүүгэдэй түбүүдтэ байрладаг бэлигтэй үхибүүд тухай хөөрэжэ үгэхэ.

Телеканал "Буряад ТВ  и компания "Полином" начинают новый учебный год с совместного проекта, в котором расскажут о талантливых ребятах, проживающих в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.