"Үе саг" дамжуулга соо: Тыва улас тоонтотой, аялга дуунуудта дуратай бэлигтэй залуу хүбүүн Белек Донгак түрэл нютаг, эжы аба, уг гарбал, ерээдүй хүсэлнүүд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" молодой , талантливый певец Белек Донгак о семье, родителях, творчестве, мечтах, песнях.