"Үе саг" дамжуулга соо:Захаамин аймагай Дутулур нютаг тоонтотой бэлигтэй дуушан, хүгжэмшэн Ирина Шагдурова гэр бүлэ,эжы аба, түрэл нютаг, зохеохы зам, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" известная исполнительница эстрадных песен Ирина Шагдурова о родине, семье, родителях, творчестве,песнях и конкурсах, фестивалях.