Арадай дуунһаа эхилээд, эстрадын, оперын дуунуудта хүрөөб

Түхэреэн баян Түнхэн нютаг тоонтотой бэлигтэй дуушан, хүгжэмшэн, багша, СССР-эй арадай дуушан Дугаржаб Дашиевай нэрэмжэтэ уласхоорондын хэмжээнэй урилдаанда түрүүлэгшэ Елена Мохосова тоонто нютаг, эжы аба, гэр бүлэ, зохеохы зам, дуунууд, оюутад тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" солистка театра оперы и балета, преподаватель музыкального колледжа, лауреат международного конкурса имени народного артиста СССР Дугаржапа Дашиева и многих конкурсов и фестивалей Елена Мохосова о родине, родителях, семье, творчестве и своих студентах.