Общество

Хүүгэдэй жаргалтай орон

29 марта 2023 264
Телеканал "Буряад ТВ"

«Подснежник» гэһэн хотын 67-дохи хүүгэдэй сэсэрлигтэ үүдэ орохоһоо буряад хэлэ үзэлгэ эхилдэг. Тэндэ хүмүүжэгшэдээ хара багаһаань түрэл хэлэндэнь һургадаг заншалтай.

Энэ сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзэлгэнь үглөөнэй һорилгоһоо эхилдэг. Тииһээр байтараа, багашуул оршон тойроноо танин мэдэхэ болодог, шагай наададаг, тоо бодолго болон харгын дүримүүдые үзэдэг, мүнөөнэй оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, ёһо заншалнуудтай нааданай аргаар танилсадаг юм.

Энэ сэсэрлигтэ 12 бүлэгүүд бии, тэрэ бүлгэмүүдтэ бүхыдөө 410 үхибүүд ябана, тиихэдэ 25 хүмүүжүүлэгшэд ажаллана. Тэдэнэр илангаяа бага наһанһаань хүүгэдээ буряад хэлэтэй болгохо, зүбөөр хүмүүжүүлхэ гэжэ оролдоно.