Хүүгэдэй жаргалтай орон

«Подснежник» гэһэн хотын 67-дохи хүүгэдэй сэсэрлигтэ үүдэ орохоһоо буряад хэлэ үзэлгэ эхилдэг. Тэндэ хүмүүжэгшэдээ хара багаһаань түрэл хэлэндэнь һургадаг заншалтай. Энэ сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзэлгэнь үглөөнэй һорилгоһоо эхилдэг. Тииһээр байтараа, багашуул оршон тойроноо танин мэдэхэ болодог, шагай наададаг, тоо бодолго болон харгын дүримүүдые үзэдэг, мүнөөнэй оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, ёһо заншалнуудтай нааданай аргаар танилсадаг юм. Энэ сэсэрлигтэ 12 бүлэгүүд бии, тэрэ бүлгэмүүдтэ...

Новости

Соёлой эрхим ажалшад

Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда Соёлой ажалшадай үдэрһөө урид Буряад Уласай Cоёлой яаман заншалта ёһороо үнгэрһэн жэлэй дүнгүүдые гаргажа, соёлой эрхим ажалшадые урмашуулба. Шангуудта хүртэгшэдэй тоодо Буряад орондоо мэдээжэ дуушан, сэрэгэй алба хэгшэ Дарима Цырендондопова ороно. Тэрэ «Соёлой ударидагша» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Буряад театрай зүжэгшэд Булат Самбилов Солбон Ендонов хоёр Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Шагналда хүртэхэ гээшэ хододоо аятай...

Новости

«Нүхэдэйм дүхэригтэ»

Мэдээжэ уран зохёолшо Ц-Д. Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта дашарамдуулагдаһан Ким Цыденовэй нэрэмжэтэ можохоорондын «Нүхэдэйм дүхэригтэ» гэһэн мүрысөөн Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида үнгэрбэ. Энэ мүрысөөндэ оюутад болон һургуулиин һурагшад хабаадаба. Конкурсын ажалнууд 4 секцидэ хубаараа. «Уянгын шүрэ»–«Уран шүлэг», «Уран һайханай юртэмсэ»–«Үргэлжэлһэн зохёол», «Хурса гуурһан», «Уран зурааша». Энэ секцинүүдтэ...

Новости

«Хуурайм наадан –2023»

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй дунда хуур онсо һуури эзэлдэг. Мүнѳѳ үедэ урданай жэнхэни хүгжэмтэ зэмсэгүүд һэргээгдэжэ, ехэ дэлгэржэ байнхай. Ургажа ябаһан багашуулнайшье элинсэг хулинсагайнгаа ёһо заншал хүндэлдэг. Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай, мүн эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготойгоор Арадай уран бэлигэй улас түрын түб заншалта ёhоороо «Хуурайм наадан» гэһэн можохоорондын фестиваль 8-дахияа...

Новости

Буян үйлэдэлгын үдэшэ

Буряадай оперо болон баледэй театрай байшанда Яруунын аймагай нютагай эблэлэй буян үйлэдэлгын үдэшэ үнгэрһэн байна. Энэ хэмжээ ябуулга Сагаалганай болон Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэртэ тудалдан үнгэржэ, тэндэ сугларһан зон бэе бэетэеэ дулаан үгэнүүдээрээ андалдаба. Мира Скуратова, ХАБААДАГША «Нютагаархидаараа уулзажа, золгожо байхада, ехэ зохид байна. Сагаймнай байдал түргэн лэ һайн болог лэ, муу юумэн зайлан ошог, һанаагаа хуу һайн тээшэнь табяад лэ байя гэжэ хэлэхэ байнаб» Эндэ Яруунын...

Новости