Общество

Хүдөө ажахы

2 июля 479

Талха таряагаар баян Мухар-Шэбэрэй аймагай Түгнын дайдаар хони ямаан, адуу мал шэмэтэй ногоондо амтархан байжа бэлшэнэ. Шэрүүхэн үбэлэй ута нюрга дабаһан үхэр мал, түрүүшын ногооной шэмэдэ одоошье садана. Түлөө абажа тэнжээһэн малшад табан хушуута малаа бэлшээридэ гаргахадаа, одоошье нюргаа тэниилгэдэг, бэеэ заһадаг. Тиингүй яахаб даа. Уданшьегүй үбһэнэй халуун хаһа, таряа хуряалган, тэрэнэй саана үнөөхил үбэлжөөн болохо. Мухар-Шэбэрэй аймаг Улас дотор хүдөө ажахын һалбарида эрхимэй тоодо ородог юм. Жэлһээ жэлдэ эндэ, Түгнын дайдада таряанай ажал хүгжэһөөр, гадна  хэдэн зуугаад үхэр мал, хонин һүрэг, тэмээ үдхэдэг  Мал ажахы эрхилэгшэд шармайһаар. 2017 ондо Түгнын дайдын малшадай һахюуһан болохо Сагаан Үбгэнэй субарга бүтээгдэжэ рамнайлагдаһан юм. Тэрэ гэһэнһээ хойшо бүхы Мухар-Шэбэрэй аймагай малшадта Сагаан Үбгэн Обоо һуурин нангин шүтөөнэй газар болоһон юм.  Сагаан Үбгэн зол жаргал, элүүр энхые, баян бүдүүниие үршөөдэг  юм. Тиимэһээ ёһо заншалаараа угаа дамжуулан мал ажахы эрхилдэг айлнууд байгаалиин тайбан байдалай, малай элүүрэй түлөө мүргэжэ Сагаан Үбгэндэ шүтэдэг юм.