Общество

Тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһаламжа

23 марта 2023 339
Телеканал "Буряад ТВ"

Зоболон болоходо, анхаралаараа орхидоггүй уласаймнай хүнүүд сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан нютагаархидаа дэмжэһэн зандаа. Тэдэнэй нэгэн Бэшүүрэй аймагай Андрей Киршин.

Гадна тиимэл сэдьхэлтэй хүнүүд сэрэгшэдэй эбдэрһэн автоунаа заһабарилна, «Бурятшинторг» гэһэн заһабарилдаг газарта түхэреэн хоногто ажал замханагүй. Эндэ заһабарилагдаһан, найдамтай унаагаар сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадые хангаха сэрэгэй удхатай шухала хэрэг шиидхэгдэжэ байдаг. Һүүлшын долоон хоногой туршада эндэ 15 автомашина заһабарилагдажа гараа.

 Эдэ машинанууд хайшаа, хэндэ ошожо байнаб гэжэ ойлгодог хүнүүд найдамтайгаар заһабарилжа гаргана. Николай Воротников өөрөө агшан бүхэнэй үнэтэй байдаг тэрэ газараар хабаадажа ерэһэн, энэ техникын хэды шэнээн хэрэгтэйе һайн ойлгодог юм.

Эндэ ажаллажа байдаг һайн дуратан хамһалсаха,  хабаадалсаха аргатай хүнүүдые Амбулаторная, 2 хаягаар «Бурятшинторг» гэһэн хизаарламал харюусалгатай бүлгэмдэ ерэхые урина.