Тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһаламжа

Зоболон болоходо, анхаралаараа орхидоггүй уласаймнай хүнүүд сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан нютагаархидаа дэмжэһэн зандаа. Тэдэнэй нэгэн Бэшүүрэй аймагай Андрей Киршин. Гадна тиимэл сэдьхэлтэй хүнүүд сэрэгшэдэй эбдэрһэн автоунаа заһабарилна, «Бурятшинторг» гэһэн заһабарилдаг газарта түхэреэн хоногто ажал замханагүй. Эндэ заһабарилагдаһан, найдамтай унаагаар сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадые хангаха сэрэгэй удхатай шухала хэрэг шиидхэгдэжэ байдаг. Һүүлшын долоон хоногой...

Новости

Корь үбшэнһөө тарилга хэлгэ

Буряад Уласта апрелиин 1-һээ корь үбшэнһөө һэргылгын тарилга хэхэ акци эхилхэнь. Һүүлэй үедэ манай гүрэндэ энэ үбшэнэй байдал дээшэлһэн байна. 2022 оной түгэсхэлдэ 101 хүн элирүүлэгдэһэн юм, харин байгша ондо 400 хүн элирүүлэгдээ. Ехэнхидээ энэ үбшэн гадаада гүрэнүүдһээ асарагдадаг гэжэ Роспотребхиналта мэдүүлнэ. Тус акци 3 мянган шахуу зониие хабаадуулха байна. Энэ тоодо гадаада гүрэнэй хүн зон ехэнхидээ ороно, тэрэнь гурбанай 2 хуби болоно, үлөөшэдынь–үхибүүд. Бүхыдөө мэргэжэлтэд энэ үбшэнэй...

Новости