орёохон хуби заяан, дуратай һургагшад болон 20 жэлэй саана Зүүн Сибириин Соёлой дээдэ һургуулида сугтаа  hуража гараhан, мүнөө дээрээ тайзанай одод болоод байһан  хүбүүд,  басагад тухайгаа хөөрэбэ.

Цынге Ломбоев, народный артист Республики Бурятия, о 20-летии выпуска бурстудии ВСГАКИ: ставших звездами сцены однокурсниках, любимых наставниках и непростой судьбе актера.

"Нюур нюураараа" дамжуулга харагты!