Аяганууд дээрэ буряад маягтай зурагуудые зурадаг
@biburyat2021

Нэгэ зураг ондоо аяганууд дээрэ дабтагдахагүй☕️

“Аяга норгоходо зурагынь һалахагүй. Энээндэ гурбан жэлэй туршада һурааб”