Чингисхаанай үеын хаан-даргануудай тэрлигтэй айлшан Саян Шожоев "Мориной соло" гэжэ нэрэтэй шэнэ мүрысөөн тухай хөөрэжэ үгэбэ. Зунай эхин һарада Тунхэнэй аймагта буряад нютагуудай адуушадай найр наадан түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэхэнь. Саян Шожоев, председатель фестиваля "Мориной соло" о первом празднике табунщиков, который пройдет в Тунке этим летом. Также вы узнаете: у кого сшить элитарный ханский костюм времён хунну и Чингисхана, в котором гость украсил съёмки программы. "Нюур нюураараа" дамжуулга харагты!