Буряад ТВ субагай бии болоһон ушар уласай Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй һалбарида яажа нүлөөлөөб? Мүнөө үедэ мэдээсэлэй бодолгын, олониитын харилсаануудай талаар хороон юун дээрэ хүдэлнэб?  Буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг дамжуулгануудаймнай саашанхи байдал ямар байха гээшэб?

Как появление Буряад ТВ повлияло на сферу СМИ в регионе? Чем сегодня занимается комитет по информационной политике? СМИ на бурятском языке - каковы перспективы?

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын ба  Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Хүтэлбэрилэгшын мэдээсэлэй бодолгын, олониитын харилсаануудай талаар орлогшо Ирина Доржиева манай хүтэлэгшэ Николай Банеевтэй хөөрэлдэбэ.  

Заместитель руководителя администрации по информационной политике и связям с общественностью Ирина Доржиева в интервью Николаю Банееву