Буряад ТВ субагай нээгдэһэн шухала ушар, Үбэр-Байгалай хизаарта субагай һалбариин нээлгэ, тушаалта нюурнуудай, һунгамалнуудай болон харагшадай дэмжэлгэ тухай.

О важности появления телеканала Буряад ТВ, открытии филиала в Забайкалье, поддержке со стороны чиновников, депутатов и зрителей.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо– Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыреновтэй  хөөрэлдөөн.

Заместитель председателя правительства РБ–руководитель Администрации главы РБ и правительства РБ Баир Цыренов в интервью.