Ябаhaн хүн яhа зууха… Үбэр Байгалай Агын тойрогоор нааданай аянда ябажа ерэhэн, эдэ үдэрнүүдтэ Монгол орон руу аяншалхаяа түхеэржэ байhан Буряад театрай ажалшадай бүлэг  тухай Орос Уласай габьяата зүжэгшэн Должин Тангатова тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

От гастролей до гастролей живут артисты весело! О состоявшемся театральном туре "Буряад театра" в Агинский Бурятский округ и о предстоящем вояже в Монголию рассказала заслуженная артистка России Должин Тангатова.
"Нюур нюураараа" дамжуулга харагты!