Түнхэнэй аймагай уран гартанаар танилсалгамнай үргэлжэлһөөр.

“Шулуу мүлидэг хадааһан үнтэй байдаг. Мүли мүлиһөөр байтарыш үзүүрлэгдөөд дууһадаг”⚒️

Дарха элдэб шулуунуудһаа яажа бүтээгдэдэг бэ?