“Буряад хүн заал һаа арадайнгаа  дуунуудые дуулаха, мэдэхэ ёһотой”

Зохёохы ажалайнгаа эхин, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд, багшанар, хараа бодолнууд тухайгаа.

О начале своего творческого пути, бурятских народных инструментах, об учителях и своих мечтах.