Арадай дуун

Арадай дуун. Виктор Жалсанов

18 мая 2022 208

“Буряад хүн заал һаа арадайнгаа  дуунуудые дуулаха, мэдэхэ ёһотой”

Зохёохы ажалайнгаа эхин, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд, багшанар, хараа бодолнууд тухайгаа.

О начале своего творческого пути, бурятских народных инструментах, об учителях и своих мечтах.