Нюур нюурараа

Один из последних мастеров спорта СССР по вольной борьбе

27 апреля 2022 305

Юундэ Хитад ороной мүргэлэй Утайшань хадануудруу буряад зон заабол ябаха хэрэгтэйб? Теэд юундэ хүүгэд-басагадаа барилдаанда ябуулха ехэ hайн байгааб?

Что такое Утайшань и почему там должен побывать каждый бурят-буддист? Куда тратит свои деньги успешный предприниматель Владимир Жалсараев?