Зүб/буруу

Зүб/буруу. Буряад хэлэндэ нэгэдэхи олоной нюурта ямар частицануудые залгажа бэшэхэб?

28 марта 2022 655

Жэшээлжэ -б, -м, -би частицануудые харахабди.

Хүтэлэгшэ - Зундыма Гомбоева @zundyma
Зураглаашад – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Александр Чойбсонов @kudarinsky, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii  
Гэрэл зураг хабсаргагша - Булат Абидуев @bulat_abiduev  
Soundtrack – Хэшэкто Бодиев @kheshekto  
Эрхилэгшэ – Николай Шабаев, Байгалма Тудупова  
Юрэнхы эрхилэгшэ Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva  
Look @mun_o_o
Буряад ТВ, 2022 он @buryad.tv.official  
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #зүббуруу