Арадай дуун

Арадай дуун. Светлана Намжилон

16 марта 2022 906

Арадай дуунуудта академическа hургалга болон үеhөө үедэ аман үгөөр дамжажа ерэhэн аргануудай илгаа тухай.

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev , Александр Чойбсонов @kudarinsky , Валерий Дамбаев @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша – Чингис Гыргенов  @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.