Арадай дуун

Бутидэй Дондок-Сэрэн:

3 марта 2022 752

«Дуу дуулахаhаа бэшэ ондоо мэргэжэлтэй болохые ухаандаашье оруулжа үзөөгүйб” «Арадай дуун»дамжуулгын айлшан Бутидэй Дондок-Сэрэн: арадай дуун, «Байгал» театр болон ерээдүйн түсэбүүд тухай.
Бутидэй Дондок-Сэрэн о народных песнях, работе в театре Байкал и планах на будущее. Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Чингис Гыргенов  @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Mua: @zhigzhitovaltana
"Буряад ТВ", 2022 он.