Арадай дуун

«Эжын дуулахада би хажуудань дуулажа шададаггүйб» - Бадма-Ханда Аюшеева

4 февраля 2022 787

Дамжуулгадамнай арадай дуушан Бадма-Ханда Аюшеева Дамдинай Дарима эжытэеэ хабаадажа, юундэ арадай дуунуудые шэлэжэ дууладаг болоhоноо, залуу халааниие ямар аргаар арадай дуунуудаар hонирхуулха тухай, мүн тиихэдэ өөрынгөө эгээл ехэ хүсэл - бүхы дэлхэйгээр тоглолто хэхэ тухай хөөрэжэ үгэбэ.

Бадма-Ханда Аюшеева со своей мамой Дамдинай Даримой о том, почему именно народные песни; как привлечь интерес молодежи к народным песням и о своей большой мечте - гастролировать по всему миру.

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Чингис Гыргенов  @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Look: @bayanbrand
Mua: @zhigzhitovaltana
Location: @_8balance_
"Буряад ТВ", 2022 он.